Project Type : สร้างพระด้วยโฟม
Project : สร้างเศียรพระสูง 15 m.
Material : EPS Foam

รายละเอียดงาน

Project นี้ใช้ EPS Foam ในการขึ้นรูปทรงเศียรพระ แล้วนำไปฉาบด้วยปูนปลาสเตอร์ หลักการ “สร้างพระด้วยโฟม”ๆ