Bronze face

Project type : แม่เพิมพ์ แบบหล่อ
Material : EPS Foam
Location : Sweden

ขั้นตอนในการทำงาน

1. นำต้นแบบของลูกค้า (มีขนาดเล็ก) มาสแกนเพื่อนทำเป็นไฟล์ 3D
2. นำไฟล์ 3D มาใช้ในเครื่อง CNC เพื่อกัดชิ้นงานโฟม
3. นำโฟมไปทำแม่พิมพ์
4. นำแม่พิมพ์ไปหล่อ bronze 
หมายเหตุ : โครงการนี้ SPAR ทำเพียงแค่แบบโฟมสำหรับการหล่อ bronze เท่านั้น