Example Products old

งานไม้

– Inlay Project (แกะสลักไม้คนละสีแล้วนำมาประกอบเป็นชิ้นงานเดียวกัน)


– Built-in Project (แกะสลักไม้ MDF เพื่อใช้ในงานตกแต่งภายใน)


– งานแกะสลัก/ฉลุ ตามรูปแบบที่ท่านต้องการ