La Loubere Cafe & Restaurant (ลาลูแบร์)

Project type: Exterior decoration

Material: บัวโฟม และ ชิ้นงานโฟมเคลือบแข็ง

รายละเอียดงาน

ลาลูแบร์ได้กลายหนึ่งในร้านอาหารและคาเฟ่ชื่อดังในจังหวัดอยุธยาหลังจากที่ได้ตกแต่งร้านด้วยโฟม เนื่องจากโฟมเป็นวัสดุที่สามารถขึ้นรูปทรงอะไรก็ได้ (free form)
จึงทำให้สถาปนิกสามารถออกแบบได้เต็มประสิทธิภาพและมีอิสระในความคิด ทำให้ผลงานที่ออกมามีความสวยงามในทุกๆมิติจนเป็นที่ดึงดูดในการมานั่งในร้านเพื่อทานอาหารและถ่ายรูป
โฟม นอกจากจะขึ้นรูปได้อย่างอิสระแล้วยังสามารถทำให้แข็งแรงเพื่อป้องกันแรงกระแทกจ่ายภายนอก ทนต่อแดดและฝน สามารถใช้งานภายนอกได้นาน
อีกทั้งยังสามารถทำสีหรือ texture ได้อย่างสวยงามอีกด้วย

ภาพการผลิตในโรงงาน

ภาพการประกอบที่หน้างาน