Prefabricated Shape

Properties

🎈 เหมาะสำหรับงาน interior

🎈 ไม่ต้องตัดชิ้นส่วนหน้างาน สั่งทำสำเร็จรูปได้เลย

🎈 ลดงานของลูกค้า

🎈 ใช้งานได้อเนกประสงค์